DESCRIERE PROIECT

„Dezvoltarea societății ENECO CONSULTING SRL prin achiziția de active corporale si necorporale”

    Societatea ENECO CONSULTING SRL in calitate de beneficiar implementează proiectul cu titlul „Dezvoltarea societății ENECO CONSULTING SRL prin achiziția de active corporale si necorporale”, Cod MySMIS: 114246, proiect demarat in data de 06.09.2018.

     Proiectul „Dezvoltarea societății ENECO CONSULTING SRL prin achiziția de active corporale si necorporale”, cod SMIS: 114246, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către ENECO CONSULTING SRL și are o valoare totală de 1.910.161,55 lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului), din care 1.145.314,19 lei (suma nerambursabilă solicitată), din care contribuția FEDR 973.517,06 lei și contribuția națională 171.797,13 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

     Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Sud Muntenia. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 06.09.2018 – 30.06.2019.

     Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea poziției pe piața a societății Eneco Consulting SRL in domeniul testărilor si analizelor tehnice prin achiziționarea unor echipamente performante si inovative, care incorporează tehnologii de ultima generație. Achiziționarea acestor echipamente va permite atât dezvoltarea de noi servicii in cadrul firmei, care sa duca la creșterea avantajului competitiv pe piața a companiei, pe termen mediu si lung, cat si creșterea volumului serviciilor oferite in prezent de companie. In urma realizării investiției campania își va diversifica in timp gama de servicii, pe un segment de piața care prezinta un potențial foarte mare de creștere. Acest aspect va conduce pe termen mediu si lung la creșterea avantajului competitiv pe piața a companiei. Societatea Eneco Consulting SRL urmărește prin realizarea acestei investiții creșterea cifrei de afaceri prin realizarea de investiții moderne care sa conducă la dezvoltarea sustenabila a societății.
Având in vedere scopul propus societatea dorește sa obțină un ajutor nerambursabil prin intermediul Programului Operațional Regional – Axa prioritara 2 ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiții POR 2014-2020, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării si extinderea capacitaților avansate de producție si dezvoltarea serviciilor.
Obiectivul general propus de societate răspunde in totalitate obiectivului specific al axei prioritate, respectiv consolidarea poziției pe piața a întreprinderilor mici si mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Naționala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare.

     Obiectivele specifice ale proiectului
     1. Realizarea unui număr de 6 analize tehnice noi ca urmare a realizării investiției propusa   in prezentul proiect, începând cu primul an de operare al investiției.
     2. Menținerea numărului mediu de locuri de munca aferent anului 2016 (8 locuri de munca) pe perioada de implementare si de monitorizare a investiției. Crearea a 2 noi locuri de munca pana la sfârșitul perioadei de implementare si menținerea acestora pe întreaga perioada de monitorizare. Din cele 2 locuri de munca nou create, 1 loc de munca va fi ocupat de o persoana care provine din categorii dezavantajate.

    3. Dezvoltarea unui nou centru de testări si analize tehnice pana la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului in Regiunea Sud Muntenia, respectiv in localitatea Călărași, jud. Călărași prin achiziționarea a 3 echipamente de laborator si a 3 programe informatice pentru realizarea de analize si testări tehnice.

    Rezultate:
     1. 2 noi locuri de munca create.
Locurile de munca nou-create:
     • Tehnician chimist
     • Laborant
Din cele 2 locuri de munca nou-create, 1 loc de munca va fi ocupat de o persoana care provine din una din următoarele categorii:
     • nu a avut un loc de munca stabil remunerat în ultimele 6 luni;
     • are vârsta cuprinsa între 15 si 24 de ani;
     • nu a absolvit o forma de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesionala (Clasificarea Internaționala Standard a Educației 3) sau se afla în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de învățământ cu frecvența si nu a avut încă niciun loc de munca stabil remunerat;
     • are vârsta de peste 50 de ani;
     • este recunoscuta ca lucrător cu handicap conform legislației naționale
     • prezinta o incapacitate fizica, mentala, intelectuala sau senzoriala de durata care, în interacțiune cu diferite bariere, poate împiedica participarea sa deplina si efectiva într-un mediu de lucru, în condiții de egalitate cu alți lucrători.

    2. 3 active corporale si 3 active necorporale respectiv:
1. CROMATOGRAF DE GAZE CU DETECTOR FID SI TERMODESORBTIE
2. Software pentru achiziția si prelucrarea datelor
3. ANALIZOARE IMISII
4. Software pentru descărcarea datelor înregistrate in analizoare
5. ANALIZOR TOC LICHIDE
6. Software ANALIZOR TOC LICHIDE

    3. 6 tipuri de servicii noi, respectiv realizarea următoarelor tipuri de analize:
1. Imisii, Noxe profesionale – determinarea concentrației de monoxid de carbon (CO)
2. Imisii, Noxe profesionale – determinarea concentrației de oxizi de azot (NO, NO2, NOx)
3. Imisii, Noxe profesionale – determinarea concentrației de dioxid de sulf (SO2)
4. Imisii, Noxe profesionale – determinarea concentrației de ozon (O3)
5. Emisii, Imisii, Noxe profesionale – determinarea concentrației de compuși organici din aer
6. Apa uzata, Levigat – determinarea concentrației de carbon organic total

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.